Dashboard

Thống kê lúc 20/11/2019 15:53

Số lượng VNDC phát hành
69,300,000,000 VNDC
Tổng người dùng
4,143 Người dùng
Số ví chứa VNDC
8,933 địa chỉ
Số lượng lần giao dịch
26,416

Tài sản đảm bảo

Ngân hàng
69,301,863,426 VND
USDT
// USDT
USDS
// USDS
USDC
// USDC
Bất động sản
// VNDC

Giao dịch

Txn Hash Date From To Quantity
Transaction Number Date From Account To Account Quantity