Dashboard

Thống kê lúc 03/04/2020 07:16

Số lượng VNDC phát hành
120,741,454,400 VNDC
Tổng người dùng
65,627 Người dùng
Số ví chứa VNDC
62,296 địa chỉ
Số lượng lần giao dịch
136,361

Tài sản đảm bảo

Ngân hàng
120,743,317,826 VND
198,095.000000 USDT
11,000.013215 USDT
Bất động sản
-- VNDC

Giao dịch

Txn Hash Date From To Quantity
Transaction Number Date From Account To Account Quantity