Dashboard

Thống kê lúc 02/06/2020 04:34

Số lượng VNDC phát hành
120,741,454,400 VNDC
Tổng người dùng
360,905 Người dùng
Số ví chứa VNDC
223,038 địa chỉ
Số lượng lần giao dịch
470,963

Tài sản đảm bảo

Ngân hàng
120,743,317,826 VND
198,095.000000 USDT
20,393.186348 USDT
Bất động sản
-- VNDC

Giao dịch

Txn Hash Date From To Quantity
Transaction Number Date From Account To Account Quantity