Dashboard

Chứng từ bảo chứng

Tên điểm
VNDC
Logo
Nền tảng công nghệ
ERC20, BEP2
Tổng lượng phát hành
69,300,000,000 (điểm VNDC)
Tổng lượng phát hành ERC20
67,250,000,000 (điểm VNDC)
Tổng lượng phát hành BEP2
2,050,000,000 (điểm VNDC)
Địa chỉ Smart contract ERC20
Địa chỉ Smart contract BEP2

Ghi chú: Tổng số lượng phát hành sẽ được phát hành thêm theo từng giai đoạn

Nền tảng Loại Ngày Số lượng (điểm VNDC) Mã giao dịch Chứng từ bảo chứng
ERC20 Cấp thêm 12/11/2019 27,950,000,000 0xb6b19cad97b6baf502b6a6b... Tải về
BEP2 Hủy 12/11/2019 27,950,000,000 58F97639633275AE47A3F8BC5... Tải về
BEP2 Cấp thêm 09/10/2019 29,000,000,000 32F59D803FE2FBC209E2A1FB1... Tải về
BEP2 Cấp thêm 03/10/2019 1,000,000,000 DB969F8AED57FFD8028C96D64... Tải về
ERC20 Cấp thêm 23/09/2019 8,000,000,000 0x7a632801684e25b60a9ddfd... Tải về
ERC20 Cấp thêm 19/09/2019 29,300,000,000 0x645cfa51d6d045516df225c... Tải về
ERC20 Cấp thêm 16/09/2019 2,000,000,000 0x80ea0f55db59ebd44e53386... Tải về